Vztahy České republiky
a Evropské unie
do roku 1990

Prvním smluvním dokumentem mezi Československem (tehdejší Československou socialistickou republikou) a Evropskými společenstvími bylo tzv. autolimitační sektorové ujednání pro obchod s hutnickými výrobky, které bylo poprvé sjednáno mezi ČSSR a Evropským společenstvím uhlí a oceli (ESUO) na půdě GATT (Všeobecná dohoda o clech a obchodu) v roce 1978. Obdobná autolimitační bilaterální dohoda v oblasti textilu mezi ČSSR a EHS byla podepsána v roce 1982.

První dohodou průřezového charakteru sjednanou mezi ČSSR a Evropskými společenstvími byla Dohoda o obchodu průmyslovými výrobky mezi ČSSR a EHS, která byla podepsána 19. prosince 1988 v Bruselu a vstoupila v platnost 1. dubna 1989. Šlo o čistě obchodní dohodu nepreferenčního charakteru, která byla plně založena na principu nejvyšších výhod podle pravidel GATT a měla platit 4 roky.

EHS se touto dohodou zavázalo přiznat dovozcům z ČSFR nejvyšší možný stupeň liberalizace a zajistit, aby byl během platnosti dohody učiněn podstatný krok směrem ke zrušení množstevních omezení. ČSSR se naopak zavázala přijímat opatření na podporu svých dovozů ze zemí EHS, a to poskytováním informací o hlavních směrech rozvoje československého národního hospodářství a o dalších skutečnostech, které mohly ovlivnit aktivity firem sídlících v členských zemích EHS na československém trhu.

K dohodě vedl obě strany pragmatický přístup. Neobsahovala žádné protikoncese ani prvky tzv. efektivní reciprocity.

Vzhledem ke změnám politického i ekonomického kurzu Československa po listopadu 1989 byla v roce 1990 podepsána dohoda nová, svými cíli i obsahem na vyšší úrovni. Dohoda Z roku 1988 tak pozbyla své platnosti již po 1 roce.

Tímto novým smluvním dokumentem byla Dohoda o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci mezi ČSFR a EHS a Evropským společenstvím pro atomovou energii (tzv. kooperační dohoda), kterou 7. května 1990 podepsal v Bruselu tehdejší předseda federální vlády Marián Čalfa a tehdejší předseda Rady ES Gerald Collins spolu s místopředsedou Komise ES Frankem Andriessenem. Podobnou dohodu sjednalo EHS již v roce 1989 s Maďarskem, Polskem a tehdy ještě existujícím SSSR.

Kooperační dohoda byla do té doby nejvýznamnějším obchodně-politickým dokumentem tehdejšího Československa ve vztazích se západními tržními ekonomikami. Tomu odpovídalo i její členění na část věnovanou obchodu, část věnovanou obchodní spolupráci a část věnovanou hospodářské spolupráci. Cílem dohody bylo zajišťovat rozvoj, diverzifikaci a harmonizaci vzájemných hospodářských vztahů, včetně zdokonalování k tomu potřebných podmínek. Obě strany v preambuli dohody vyjádřily přání vytvořit rámec pro obchodní a hospodářskou spolupráci na základě rovnoprávnosti, nediskriminace a vzájemné výhodnosti. Dohoda však zatím neznamenala sjednání jakýchkoli bilaterálních celních preferencí. Byla uzavřena na dobu 10 let s možností doplňujících dohod a změn.

Při sjednávání dohody československá strana požádala rovněž o zrušení množstevních omezení na československé vývozy do zemí ES, k čemuž ES autonomně přistoupila k 1. říjnu 1990. Od 1. ledna 1991 bylo Československo zahrnuto do Všeobecného systému celních preferencí, podobně jako již dříve Maďarsko a Polsko.

Dohoda rovněž dala právní základ vzniku prvního společného orgánu ČSFR a ES (pokud odmyslíme od tzv. společného konzultativního orgánu podle Dohody o obchodu průmyslovými výrobky), kterým byl Společný výbor ČSFR-ES. První zasedání výboru se uskutečnilo v Praze dne 9. března 1991.

Platnost dohody byla ukončena momentem vstupu v platnost Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a ES a jejími členskými státy na straně druhé, která byla podepsána 4. října 1993 v Bruselu. V platnost vstoupila 1. února 1995.


Zdroje:
zpracováno s využitím materiálů MZV a publikací Celní úlevy v obchodě se zeměmi ES, Sagit 1992 a 1993
EUROskop

Upozornění k platnosti údajů:
Veškeré zde uvedené informace byly zpracovány na konci roku 2000 a zabývají se především vývojem EU, připomenutím historie - pouze do konce druhého tisíciletí.
Údaje nejsou aktualizovány!


Zpět na předchozí stránku (o úroveň výš)
Začátek stránky