Instituce
Evropské unie


Přehled institucí Evropské unie
(seřazeno dle abecedy)

28. 2. 2002: zahájení jednání evropského Konventu


* Evropská rada - nejvyšší politický orgán, rozhoduje o nejzákladnějších otázkách evropské integrace
Evropská rada udržuje členské státy ve vzájemné shodě.

Zasedání: dvakrát ročně na dva dny
Cíle: vyřešení problémů, o kterých se nepodařilo rozhodnout na nižší úrovni
Členové: hlavy států a vlád členských států EU

Hlavy států projednávají, a snad i schválí, instrukce, podle nichž Evropská unie postupuje.

Každých šest měsíců se členské státy střídají v předsednictví Evropské rady. Například v první polovině roku 2001 to bylo Švédsko. Předsednická země se stává hostitelskou zemí Evropské rady. Předsednictví opravňuje k hlavnímu slovu v oblastech, jako je zahraniční politika a organizace práce Rady ministrů.

Další charakteristiky Evropské rady ZDE.

* Rada ministrů (Rada EU) - legislativní a výkonný orgán, reprezentuje členské státy, může rozhodovat o všech otázkách integrace
Na zasedáních Rady ministři národních vlád schvalují legislativu. Podobnou instituci ve světě nenajdeme.

Zasedání: průměrně jednou týdně
Cíle: schvalování legislativy EU
Členové: příslušní ministři vlád členských států

Rada ministrů je "nejvyšším" zákonodárným sborem Evropské unie. "Zákony" jsou založeny na návrzích Evropské komise a na obecné politické orientaci Evropské rady. Stále častěji musí Rada ministrů přijímat zákony společně s jinými orgány nebo brát v úvahu stanoviska Evropského parlamentu.

Rada ministrů také stále více rozhoduje na základě pravidla kvalifikované většiny. Rada tedy může vynucovat na členských státech rozhodnutí i v případě, že ony samy s tím nesouhlasí. Avšak v oblastech, které členské státy považují za citlivé (např. rozšiřování), musí být rozhodnutí přijato jednomyslně, což je časově náročné.

V závislosti na podstatě diskutované otázky se Rada schází jako "Zemědělská rada", "Rada pro vzdělávání", atd. a zasedání se účastní příslušní ministři ze všech členských zemí. Zasedání řídí země, která předsedá EU. Tato země se stává opěrným bodem veškerých jednání a někdy, kvůli velkému pracovnímu vytížení, nejsou jejím zaměstnancům povoleny dovolené - být v čele má i své stinné stránky.

Další charakteristiky Rady ministrů ZDE.

* Evropská komise - strážce integrace, iniciátor legislativy a výkonný orgán Společenství
Evropská komise pečuje o "evropské zájmy". Má výhradní pravomoc navrhovat nové zákony.

Zasedání: jednou týdně
Cíle: předkládat legislativu
Členové: 20 komisařů, s podporou přibližně 16 000 stálých zaměstnanců

Evropská komise je nazývána "strojovnou" Evropy. Má výlučnou pravomoc připravovat návrhy evropské legislativy. Přesto, že Evropský parlament a Rada ministrů mohou tyto návrhy změnit, bez Komise by se EU zastavila kvůli nedostatku nových návrhů. Komise má rovněž za úkol provádět politiku a programy EU a dohlížet na členské země, zda dodržují dohodnutá pravidla.

Každý komisař stojí v čele jednoho generálního ředitelství odpovědného za určitou politickou sféru.
Komisaři jednají nezávisle na přáních svých vlád.

Další charakteristiky Evropské komise najdete ZDE.

* Evropský parlament - přímo volený demokratický orgán vyjadřující politickou vůli občanů Evropské unie
Poslanci Evropského parlamentu zastupují občany Evropy. I oni schvalují zákony - společně s Radou.

Zasedání: jednou za měsíc v plenárním zasedání nebo stálých výborech
Cíle: spolupráce s Komisí a Radou v oblasti legislativy a schvalování rozpočtu Unie
Členové: 626 členů Evropského parlamentu ze všech členských zemí

Od doby, kdy byl Evropský parlament poprvé demokraticky zvolen v roce 1979, se stal nejen největším, ale i nejdůležitějším mnohonárodním parlamentním sborem na světě. Poslanci se nesdružují podle národností, ale podle příslušnosti k politické straně. EPP (Evropská lidová strana) a ESP (Evropská socialistická strana) jsou dvě největší, existuje ale rovněž poměrně velká Strana liberální (ELDR) a Strana zelených (V/ALE). Poslanci jsou voleni na dobu 5 let. Plenární zasedání se konají ve Štrasburku a Bruselu.

Evropský parlament se neustále vyvíjí. Na začátku existence Evropského společenství mohl parlament pouze předkládat svůj názor na legislativní návrhy. Ale s každou novou smlouvou význam jeho názoru roste a stoupá vliv na další evropské instituce.

Evropský parlament může přinutit Evropskou komisi k rezignaci hlasování o "nedůvěře". (Parlament této možnosti zatím nevyužil, i když v březnu roku 1999 vážně vyhrožoval, že tak učiní. Pod touto hrozbou Komise raději kolektivně rezignovala několik dní před hlasováním.)

Počet poslanců podle zemí:
Německo - 99;
Francie, Itálie a Velká Británie - 87;
Španělsko - 64;
Nizozemsko - 31;
Belgie, Portugalsko a Řecko - 25;
Švédsko - 22;
Rakousko - 21;
Dánsko a Finsko - 16;
Irsko - 15;
a Lucembursko - 6.


Další charakteristiky Evropského parlamentu ZDE.

* Evropský soudní dvůr - dohlíží nad interpretací a aplikací práva ES
Pravidla lze vždy interpretovat různými způsoby. Pokud se tedy vyskytne problém, je Evropský soudní dvůr nestranným soudcem nejvyšší instance.

Zasedání: podle potřeby
Cíle: zajistit shodnou interpretaci právního řádu Evropského společenství a prostřednictvím Soudu první instance posílit soudní záruky poskytované jednotlivcům
Členové: jeden soudce za každý členský stát

Protože "zákony" Evropské unie se musí ve stejné formě aplikovat ve všech členských zemích, je zapotřebí instituce, která stojí nad zájmy jednotlivých členských zemí a je pověřena úkolem zajišťovat dodržování a správnou interpretaci těchto právních norem. Tato role připadla Evropskému soudnímu dvoru se sídlem v Lucemburku.

Soudci Evropského soudního dvora jsou jmenováni po dohodě členských států na období 6 let.

Další charakteristiky Evropského soudního dvoru ZDE.

* Evropská ústřední (centrální) banka
Udržuje cenovou stabilitu v Unii a definuje a realizuje měnovou politiku. Provádí také devizové operace a spravuje oficiální devizové rezervy členských států.

Další informace o Evropské ústřední bance naleznete ZDE.

* Evropská investiční banka
Zejména půjčuje finanční prostředky na investiční projekty na neziskovém základě. V rámci rozvojové pomoci financuje banka investice do rozvojového světa.

Další charakteristiky Evropské investiční banky ZDE.

* Evropský ombudsman
Prošetřuje stížnosti občanů i firem na činnost orgánů EU.

Další informace o Evropském ombudsmanovi ZDE.

* Účetní dvůr
Reprezentuje zájmy daňových poplatníků na kontrole výdajů Unie, jejich účelnosti a hospodárnosti.

Další charakteristiky Účetního dvoru ZDE.

* Hospodářský a sociální výbor
Poradní orgán pro Komisi, Radu a Parlament v ekonomické a sociální oblasti.

Zasedání: v průměru 10 zasedání všech členů ročně
Cíle: umožnit zaměstnavatelům, zaměstnancům a jejich zájmovým organizacím prezentaci názorů
Členové: 222 členů zastupujících svazy zaměstnanců a pracujících a další zájmové skupiny

Původně byl výbor konzultován v otázkách vytváření společného trhu (nyní jednotného trhu). Jeho role se však postupně rozšiřovala a nyní může předkládat názory k otázkám, o nichž se domnívá, že mu příslušejí.

Další informace o Hospodářském a sociálním výboru ZDE.

* Výbor regionů
Poradní orgán pro Komisi, Radu a Parlament poskytující místní a oblastní dimenzi pro rozhodování v EU.

Zasedání: 5 zasedání stálého výboru ročně
Cíle: umožnit regionům zapojení do rozhodovacího procesu
Členové: 222 členů z řad představitelů místních a oblastních samospráv

Výbor byl založen na základě Maastrichtské smlouvy a členy jsou starostové, představitelé regionů atd. Mnoho lidí věří, že regiony budou hrát stále aktivnější roli v rozhodování o budoucnosti Evropské unie a společně s nimi i Výbor regionů.

Další informace o Výboru regionů naleznete ZDE.

Upozornění k platnosti údajů:
Veškeré zde uvedené informace byly zpracovány na konci roku 2000 (pokud není uvedeno jinak) a zabývají se především vývojem EU, připomenutím historie - pouze do konce druhého tisíciletí.
Údaje nejsou aktualizovány!


Práva
občanů EU
Historie
EU
Stručná
historie EU
Kdo je kdo
v EU
Pilíře
EU
Politiky
EU
Instituce
EU
Členské
státy EU
Peníze v EU Slovníček
pojmů

Zpět na předchozí stránku (o úroveň výš)
Začátek stránky