Pilíře
Evropské unie

Proces evropské integraci je někdy přirovnáván k budování evropského domu, v němž by národy a národnosti Evropy mohly žít pod jednou střechou v míru a prosperitě. Za takový dům je často pokládána i Evropská unie. Jako každá stavba, i EU má prvky, které ji mají podpírat a zajistit její stabilitu a funkčnost. Tyto prvky se označují jako pilíře. Prvním pilířem Evropské unie jsou Evropská společenství, druhým je společná zahraniční a bezpečnostní politika a třetím spolupráce ve věcech justice a vnitra.

Tři pilíře EU

Prvním, nejsilnějším a nejpropracovanějším pilířem se rozumí Evropská společenství, která existují již od roku 1957. Úkolem Společenství je vytvoření trhu, hospodářské a měnové unie a dalších politik; podporovat harmonický a vyvážený rozvoj hospodářských činností ve Společenství, trvalý a neinflační hospodářský růst respektující životní prostředí, vysoký stupeň konvergence ekonomické výkonnosti, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.

První pilíř má tzv. supranacionální (nadnárodní) charakter. Co si pod tímto pojmem představit? Na rozdíl od jiných mezinárodních organizací se v Evropských společenstvích nemusejí všechna pravidla přijímat konsensem, a proto se může stát, že členský stát je vázán i pravidlem, pro jehož přijetí nehlasoval. Významnou roli při uskutečňování cílů Společenství mají jeho orgány, především Evropská komise, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr. Na rozdíl od Evropské unie jako celku i ostatních dvou pilířů mají všechna tři společenství, která první pilíř tvoří (EHS, ESUO a Euratom) právní subjektivitu. Mohou uzavírat mezinárodní smlouvy a mají svůj vlastní právní řád.

Další dva pilíře zůstávají oblastmi spolupráce na mezivládní úrovni. Při uskutečňování cílů hraje dominantní roli Rada EU, která zastupuje zájmy členských zemí EU a má rozhodovací, koordinační a výkonnou roli. K rozhodnutí ve věcech spadajících do druhého nebo třetího pilíře je třeba, až na výjimečné situace, souhlas všech členských zemí EU.

Druhý pilíř zahrnuje všechny oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a má za cíle především:

Mezi členskými zeměmi EU panuje shoda v tom, že rozvoj spolupráce v této oblasti nelze uspěchat. Členské státy musí samy považovat za přirozené, že zároveň s posilováním zájmů Unie se posilují i jejich národní zájmy. Základními nástroji v rámci tohoto pilíře jsou "společné akce" a "společné postoje", které mají zabezpečit vznik a vykonávání jednotné politiky, reflektující politickou identitu Společenství.

Třetí pilíř zahrnuje spolupráci v oblastech významných především pro otázky spojené s volným pohybem osob. Jsou to zejména:

V oblasti policejní spolupráce byl smlouvou mezi členskými zeměmi zřízen Evropský policejní úřad (EUROPOL), jehož úkolem je zajišťovat výměnu informací, vypracovávat situační zprávy a analýzy trestné činnosti. Jako zvláštní útvar vznikla protidrogová jednotka, jež se má též zaměřovat na boj s pašováním radioaktivních materiálů, kradených automobilů, ilegální migraci a praní špinavých peněz.

Mezivládní dohodou podepsanou 14. června 1985 v lucemburském Schengenu se 5 členů ES (Belgie, Nizozemí, Lucembursko, NěmeckoFrancie) rozhodlo postupně odstranit společné hraniční kontroly a plně uplatnit volný pohyb všech osob, které jsou státními občany signatářských členských států, občanů ostatních členských států Společenství i třetích zemí po celém území tzv. Schengenské oblasti. Dohoda byla doplněna roku 1990 a ve stejném roce se mezi signatářské země obou dohod zařadila Itálie. V roce 1991 to byly dále ŠpanělskoPortugalsko, v roce 1992 Řecko, 1995 Rakousko a od roku 1996 i Švédsko, FinskoDánsko.

Zdroj:
EUROskop

Upozornění k platnosti údajů:
Veškeré zde uvedené informace byly zpracovány na konci roku 2000 a zabývají se především vývojem EU, připomenutím historie - pouze do konce druhého tisíciletí.
Údaje nejsou aktualizovány!


Práva
občanů EU
Historie
EU
Stručná
historie EU
Kdo je kdo
v EU
Pilíře
EU
Politiky
EU
Instituce
EU
Členské
státy EU
Peníze v EU Slovníček
pojmů

Zpět na předchozí stránku (o úroveň výš)
Začátek stránky