Pokud se Vám text čte špatně, můžete si nastavit světlé pozadí stránky

Zeměkoule

Znamení zvěrokruhu

Beran (21. 3. - 20. 4.)Vládcem tohoto znamení je Mars.

Berani jsou velice odvážní, energičtí a rozhodní. Mají velkou důvěru v sebe sama a stejně jako vzduch k dýchání potřebují svobodu a nezávislost. Vůbec nejhůře ze všech znamení se podřizují autoritám. Často záměrně vyvolávají roztržky, aby za každou cenu dokázali svoji převahu. Jejich život se v některých případech stává štvanicí za skvělým uplatněním.

Znak Berana V zaměstnání, které je pro ně velmi důležité jsou skvělými vedoucími pracovníky. Jsou přímo předurčeni k tomu, aby byli vůdci. Mají v sobě navíc schopnost strhnout a nadchnout své podřízené pro danou věc. Smysl pro povinnost je u nich velmi silný, dokáží být velkorysí a často s optimismem hledí i na největší pracovní překážky. V začátcích své kariéry by měli být obezřetní při rozhodování, mohou snadno podlehnout unáhlenosti a ukvapenosti. Naopak velmi často jsou špatnými podřízenými. Nestali-li se vedoucími pak zaměstnání chápou jako kolbiště na kterém se budou vyjasňovat kompetence. Velice nesnadno se podřizují. Lépe jim vyhovuje samostatná činnost a podnikání.

Jejich Achylovou patou bývají manželské svazky. Berani mají malou schopnost vcítění se do potřeb svých partnerů, nemají na to vlastně ani čas. Rádi velí i tady a navíc nejsou příliš spolehliví, protože neustále hledají změnu.

Zdravotní stav Beranů je vynikající, dokáží čelit i vážným chorobám. Jsou dobře vybaveni velmi silnou tělesnou odolností. Často, ale vědomi si svých výhod přepínají své síly až do úplného vyčerpání. Lidé v tomto znamení velmi často trpí úrazy především rukou a nohou.

Slavné osobnosti ve znamení Berana:
Bismarck, Charles Chaplin, Nikita Chruščov, Josef Pulitzer, Peter Ustinov, Vincent Van Gogh.


Aplikace Podívejte se na vlastnosti Beranů ve formě aplikace. Pokud můžete - doporučuji sound on - bude Vám k tomu hrát pěkná muzika -nebudete zklamáni! :-) (aplikace je zkomprimována Winzipem)

Další podobné aplikace jsou k dispozici na www.messagemates.com.

Tapetu (jako pozadí na Vaši pracovní plochu) s motivem znamení Berana můžete najít zde.Znamení Berana z trochu jiného pohledu:Živel: ohnivý
Kříž: kardinální
Zóna: první
Kvadrant: dětství
Hemisféra: jižní, východní


Mystérium Berana je mystériem
    prvenství,
    začátku,
    startovního pokynu.

Semeno dopadlo na půdu a klíčí - veškerou svou energii a zájem věnuje pouze tomuto procesu, obdařené neuvěřitelnou silou k boji o přežití.

Beran je ve své podstatě závodníkem, kterému jde především o čas. Nalézá se na počátku a tedy zároveň i na konci - má ještě v čerstvé paměti konec předešlého závodu a dosud intenzivně prožívá skutečnost, že nebyl vítězem, že nedoběhl jako první a nyní musí začínat znovu. Aspekt Berana v nás - to je právě vědomí této skutečnosti, to je přístup ke skutečnosti jako k soutěži, sportovnímu závodu... Vždyť naše otáčení se v Kole Sansáry není z kosmického hlediska ničím jiným, než hrou - hrou na to, kdo se dříve dokáže vymanit z jednoho kruhu a přejít na další úroveň existence, vstoupit do dalšího kola.

Mystérium Berana je mystériem
    dítěte,
    celistvosti,
    vzniku Ega a jeho utváření.

Dítě do svých sedmi let prožívá "Beraní období" - období nejintenzivnějšího rozvoje svého já - dá se říci, že žije vůbec nejefektivněji - hra, práce i učení mu splývají, prakticky je neodděluje - chceme-li ho něčemu naučit, volíme hravou a zábavnou formu, jinak naše vlivy prostě nepřijímá.

Zrozenci Beranu je tedy nejvlastnější existence malého dítěte, rozvíjejícího se střelhbitou rychlostí, s každým okamžikem dychtivě nasávajícího do sebe obrovské množství vjemů ze všech stran...Dítě však potřebuje také výchovu dospělých, potřebuje jejich vedení, potřebuje je jako vzory chování, potřebuje je jako bohy, k jejichž obrazu samo sebe vytváří... Ano, bytost oddělená od božské jednoty, zbavená jednoty s Bohem hledá bohy ve svých rodičích, ve svých "stvořitelích", hledá v nich sebe sama, hledá někoho, komu by mohla plně důvěřovat. Neboť mystérium Berana - to je mystérium vedení a výchovy. Nejen rodiče však vychovávají své dítě, ale i dítě vychovává rodiče - vždyť existuje zpětná vazba mezi Stvořitelem a jeho dílem, mezi tvůrcem a stvořeným. Beran je tedy obklopen péčí okolí, především proto, že se od něho cosi očekává - vždyť dítě je obvykle vítáno a přijímáno ve světě s velkými poctami a nadějemi - vždyť skrývá v sobě aspekt Spasitele, tedy toho, kdo vyvede rod, rodinu, rodiče, či celé lidstvo z utrpení, kdo přináší s sebou Naději... Proto dítě do sedmi let svého věku obvykle nemá jinou povinnost, než hrát si a poznávat sebe sama, těšit a inspirovat své okolí, být zdrojem energie a inspirace...

Mystérium Berana je mystériem
    oběti
    mystériem vzniku a vytváření já - ega.

Oběť- to je podřízení se jakémusi vyššímu zájmu, podřízení se v zájmu vesmírné evoluce... Éra Berana (od 2.000 l.př..n.l.) v okamžiku svého završení přinesla zrození Ježíše Krista, "Božího Beránka", duchovního učitele, jehož působení je právě s pojetím oběti nerozlučně spjato... V čem, z hlediska vesmírné logiky, může tato oběť spočívat? Spojíme-li několik klíčových pojmů, vážících se k Beranu, pak dostáváme výslednou odpověď - zrození a oběť jedno jsou - tedy rodí-li se bytosti do fyzického těla, pak jsou buď obětovány, nebo se obětují dobrovolně - to už záleží na úrovni rozvoje a na hrubosti dané karmy každého zrozence... Jmenovatel je však v obou případech společný - hra s výmluvným názvem evoluce... V zájmu evoluce bere na sebe (či je na ní násilím navlékán) těžký skafandr fyzického těla a do opatrování je jí svěřeno více či méně nezvedené dítko jménem Ego. Zrozenec v Beranu je tedy takovou čerstvě oblečenou duší a zároveň čerstvou matkou i otcem dohromady - se svým novým oblečkem tělem i dítkem egem má tolik práce i zábavy, že vlastně nic jiného v životě nepotřebuje - výchova Ega a výzkum schopností těla mu zabírají veškerý čas, jim věnuje nejvíce energie...

Mystérium Berana je mystériem
    vydělenosti,
    mystériem boje za seberealizaci.

Všimněme si umístění Beraní zóny na těle - je to hlava a s ní spojené slovo hlavní... Hlava, tedy především tvář, nás nejvíce charakterizuje, je tím, co k nám nejvíce připoutává pozornost, co vyjadřuje naší individualitu. Hlava je nejvíce vydělena, hlava je vystavena a jako první připravena čelit nebezpečí, hlava rozhoduje, v hlavě se nalézá hlavní centrum - mozek... Hlavu máme proto, abychom mysleli na hlavní - a to je vždy jedno jediné - poznat a projevit sebe sama jako božskou bytost - ať přemýšlíme jak chceme, nic hlavnějšího nevymyslíme...

Dítě v Beraním věku přiznává nejvíce autoritu vlastních rodičů, především otce. V přeneseném smyslu pak jde o hledání absolutní a jednotné autority, v hledání skutečného, nejpůvodnějšího otce, tedy Boha... Beran je božím bojovníkem, který nemá nic jiného než nadšení, někdy až fanatické, které ho žene do předních linií... vždyť je teprve na začátku své vojenské kariéry a potřebuje vyniknout, vyznamenat se hrdinským činem a být povýšen - jiná varianta pro něho neexistuje...Jeho cíle jsou velmi abstraktní a nekonkrétní - jsou to cíle malého dítěte, vzhlížejícího s obdivem na svět dospělých. Koho poslouchat a z koho si brát příklad? Bytosti, kterými je obklopen jsou pro něho v první řadě potencionálními rodiči a proto chcete-li zapůsobit na malého či velkého Berana, použijte namísto přesvědčování, přemlouvání prostě sílu osobního příkladu... Beran je bojovníkem, čekajícím na rozkazy, je přeplněn aktivitou a energií a hledá možnosti a situace, ve kterých by jí mohl realizovat... Je zároveň tím, kdo vede, i tím, kdo potřebuje být veden...Vše tedy záleží na tom, kdo je jeho vzorem, ke komu se obrací jako k hlavní autoritě, kdo je jeho Bohem...

Mystérium Berana je mystériem
    Jednoty.

Linií Jednoty můžeme nazvat linii mezi Beranem a Vahami. Zatímco Beran je extremálně samostatný, sám sebe vnímá jako součást všeho a všech ve všem, Váhy jsou naopak znamením Jednotě ponejvíce vzdáleným, a tedy i nejvíce rozdvojeným a proto ve své podstatě nejvíce partnerským. Přesto oběma jde o totéž - poznat sebe sama a zkoumat své projevy ve stvořeném světě, jen Váhy sebe sama vydělují, staví se do role pozorovatele a nemohou plnohodnotně existovat bez reálného partnera, ve kterém se zhlížejí jako v zrcadle a Beran má tendenci být součástí dění, nevydělovat se z něj a pozorovat a poznávat jako partnera pouze sám sebe ... Dokud existují ve hmotném světě, jsou Váhy ve výhodě, neboť mohou pozorovat , na abstraktní úrovni existence je však naopak ve výhodě Beran, neboť tam může bez omezení tvořit...

Mystérium Berana je mystériem
    vůle,
    mystériem prosazení svých zájmů.

Naše skutečné, podstatné cíle a zájmy jsou zakódovány v atmatickém těle, těle těch nejabstraktnějších hodnot. Beran - to je přechod z atmatického do Budhova těla a dá se říci, že všechna jeho ostatní jemná těla, až do fyzického, se plně poddávají vibracím nadšení a idealismu - jestliže se Beran pro cokoliv, nebo kohokoliv nadchne, pak nezná hmotné překážky, rozumné důvody, emocionální pochyby, strachy, ani fyzická selhání... Jeho velkou potíží jsou však právě ony reálné překážky, se kterými se nečekaně setkává, a není schopen je zdolat, pokud prvopočáteční atmatický impuls nebyl dost silný... Taktiku, či jednání Berana můžeme přirovnat k taktice skokana - ať už do výšky, či do dálky - vše záleží na intenzitě rozběhu a odrazu, na počátečním impulsu... Avšak v případě nezdaru Beran neztrácí optimismus - vždyť má dostatek energie začínat stále znovu a znovu....

Mystérium symboliky Berana - to je klíček, klíčící rostlinka, silná vědomím svých potencionálních možností.. Klíč k pochopení naší existence je tedy umístěn v mozku, jehož kapacitu a potenciál zdaleka nevyužíváme, je umístěn v mysli, kterou máme zvládnout silou vůle... Abychom měli vůbec sílu pracovat s myslí a využívat jí, potřebujeme nejprve nadšení, touhu po poznání Boha... a Bůh, to je stav, Bůh je božský stav - stav čistoty mysli. Proto pouze zapojením atmatického těla, probuzením Berana v sobě, získáváme sílu k sebevytváření, jinými slovy máme chuť hrát si, pustit se do Hry....


Pokud nejste příliš urážliví, tak se můžete podívat na "alternativní" charakteristiku Vašeho znamení. "Kdosi" mi takovou - možná trochu drsnou - "srandičku" poslal. ;-) Ale opravdu je to jen pro lidi, kteří si umí ze sebe udělat legraci!

Zpět na znamení zvěrokruhu
Začátek stránky

Valid HTML 4.0!