Pokud se Vám text čte špatně, můžete si nastavit světlé pozadí stránky

Zeměkoule

Znamení zvěrokruhu

Blíženci (21. 5. - 21. 6.)Vládcem tohoto znamení je Merkur.

Lide zrození v tomto znamení jsou zvídaví, temperamentní, živí, společenští. Chcete-li ve společnosti najít Blížence, najděte veselý rozhlaholený hlouček přátel a v jeho centrem je určitě Blíženec.

Blíženci jsou všestranně nadaní a energičtí lidé. Dokáží se ihned nadchnout pro lidi, práci i věci. Bohužel to nejsou běžci na delší tratě. Narazí-li na větší překážku, ihned stahují plachty a odchází středem. Dokáží bleskově opustit práci, kamarády, svoje domácí prostředí a dokonce i životního partnera.

Znak Blíženců Jsou okouzlující, zajímaví, neustále srší nápady a vtipem.

Jejich zvláštním povahovým rysem je určitá rozpolcenost a vnitřní neklid, který je žene neustále dopředu. Nejenže jsou vnitřně neklidní, ale dokáží přenášet neklid i na své okolí.

Mají výborný smysl pro takt, pohotovost a diplomacii a dovedou je mistrně využívat ve svůj prospěch. Z jejich řad vychází výborní politici a psychologové.

Blíženci potřebují volnost, rozlet, nesnášejí omezování. Dokáží se podrobit pouze osobě, která má nad nimi absolutní převahu, tu potom dokáží bezmezně obdivovat.

Po celý svůj život něco hledají - lásku, štěstí, kariéru, bohatství. Nikdy to nenalézají, protože nikdy nejsou zcela spokojeni. Vždy pro ně existuje něco lepšího co ještě nedosáhli. Budiž jim ke cti, že většinou ve svém hledání vytrvají do konce svých dnů.

Blíženci nedostali do vínku ani pevnou konstituci ani neochvějné zdraví. Vše si vynahrazují pozitivním vnitřním laděním a neochvějnou vírou v sebe. Přesto mají citlivá místa. Nejčastěji jsou náchylní na nastuzení, nemoci plic, často trpí zažívacími problémy, které si způsobují sami překotným stylem života.

Slavné osobnosti ve znamení Blíženců:
Arthur Conan Doyle, Vévoda z Edinburgu, John F. Kennedy, Marilyn Monroeová, Francoise Saganová, Rudolf Valentino.


Aplikace Podívejte se na vlastnosti Blíženců ve formě aplikace. Pokud můžete - doporučuji sound on - bude Vám k tomu hrát pěkná muzika -nebudete zklamáni! :-) (aplikace je zkomprimována Winzipem)

Další podobné aplikace jsou k dispozici na www.messagemates.com.

Tapetu (jako pozadí na Vaši pracovní plochu) s motivem znamení Blíženců můžete najít zde.Znamení Blíženců z trochu jiného pohledu:Živel: vzdušný
Kříž: mutuelní
Zóna: první
Kvadrant: dětství
Hemisféra: jižní, východní


Mystérium Blíženců je mystériem
    předávání informace,
    mystériem různorodosti.

Rostlina vzklíčila v Beranu, rostlina nabrala sílu v Býku a nyní přechází do stadia květu, do stadia Blíženců. Právě podle květu nejspíše identifikujeme rostlinu, podle květu jsme schopni ji pojmenovat a tím i zařadit do určité kategorie, do určité skupiny, kasty, určit její místo v rostlinné říši. Květ je jakousi tváří rostliny, otevírá se světu, poskytuje informaci o sobě a zároveň si díky ní uvědomuje, kde vyrostla, v jaké společnosti - vidí, že vyrůstá na smetišti, obklopena plevelem, či ve skleníku, hýčkána péčí a pozorností zahradníků... Je přeplněna informacemi a myšlenkami o sobě samé, je plna otázek, touží dozvědět se, proč to tak je - čím si zasloužila právě takový osud, proč a kým jí bylo určeno právě takové místo v dané hierarchii. Pozoruje své okolí, pozoruje ostatní rostliny a spojuje se s nimi prostřednictvím hmyzu, který přenáší zprávu o její jedinečnosti i na ostatní... Jde o znamení jang, extrovertní, dávající - a co právě zrozenec v Blížencích dává světu? Informaci! V tom spočívá i jeho oběť - je to oběť květiny, která je utržena a darována jako sdělení, jako forma komunikace. Je to oběť květiny, která dává sebe sama všanc nenasytnému hmyzu, která se tak vzdává své jedinečnosti...

Dítě, vtělená bytost, vchází nyní do stadia (14 - 21 let), ve kterém si začíná plně uvědomovat a realizovat svou lidskost, svou sounáležitost s lidskou rasou a intenzivně pozoruje a sleduje, v čem se ostatním lidem podobá, a v čem se od nich odlišuje... V období Býka dochází k boji mezi přirozeností a intuitivní vnímavostí zvířete a rafinovaností člověka, v období Blíženců pak člověk vítězí, jak tomu obvykle bývá v býčích zápasech... Dítě se ve čtrnácti letech střetává s tvrdou realitou - s nutností společenské adaptace. Je šokováno novým druhem omezení - šokováno skutečností, že zdánlivě stejné lidské bytosti se dělí na úrovně a kasty a příslušnost k nim je dána především úrovní rozvoje intelektu, inteligencí... Spolužáci ze základní školy se rozcházejí, jejich cesty se ubírají různými směry a měřítkem jejich umístění je většinou právě prospěch, inteligence, tedy schopnost využít nahromaděný potenciál...Ocitáme se na přechodu z Budhova těla abstraktních hodnot do těla kausálního - těla příčin a následků, těla samotné karmy v pravém smyslu slova. Ano, právě v tomto věku si uvědomujeme, že to, co nás dělí je právě míra trestu, či odměny, jak jsme si je vysloužili, jak jsme si je vytvořili - jsme nuceni přijmout skutečnost společenských dělení, skutečnost toho, že máme karmu, že máme určité životní podmínky, vlastnosti, schopnosti, kterými ostatní převyšujeme, anebo naopak...

V čem jsme stejní a v čem se lišíme? Vzdušná znamení řeší především tyto otázky, neboť vzduch představuje společenskost, komunikaci, souvislosti... Volnost, rovnost, bratrství - Vodnář, Váhy, Blíženci jsou z tohoto hlediska znameními nejdemokratičtějšími, a právě Blíženci představují první úroveň tohoto tématu, první setkání s faktorem lidské stejnosti a zároveň rozdílnosti - jde tedy prozatím a zaprvé o pouhou zvídavost. Zrozenec v Blížencích přetéká otázkami, má živelný zájem o všechny obklopující ho lidské bytosti, mezi nimiž není schopen si nějak zvláště vybírat - je pro něj typická tendence komunikovat se všemi, všude a o všem, je tu touha přímo se zahltit kontakty a informacemi všeho druhu... Lidé, informace, rozhovory jsou pro něj nejlákavější potravou, energetickým zdrojem, bez něhož si svou existenci prostě neumí představit. Z neuspořádaného informačního těkání všemi směry (první fáze vzdušného živlu - "průvany") však vyplývá také povrchnost, nesoustředěnost, nespolehlivost, myšlenková i psychická nestabilita, nervózní vibrace, podle nichž můžeme Blížence odhalit mezi ostatními dostatečně snadno, stejně jako si dobře povšimneme čerstvě rozkvetlé květiny v trávě...

Mystérium Blíženců je mystériem
    žáků,
    mystériem hledání autority.

O co vlastně jde Blížencům, co tak živelně, často až zoufale hledají? Představme si čtrnáctiletého teenagera, výrostka, který náhle, po zakončení "býčího" období (7 - 14 let), jakoby ztrácí pevnou půdu pod nohama - ocitá se ve společenské kastě sobě podobných, je vytržen z rodinného kontextu jistot a pohodlí...Autorita rodičů je silně otřesena, hmotné radosti už přestávají uspokojovat, co dále?... Ano, mystérium Blíženců spočívá v hledání autority, v hledání skutečného učitele - nikoli zářného božského vzoru - otce stvořitele, jak tomu bylo u důvěřivého Berana , nýbrž učitele - Mistra, který by byl schopen svého dychtivého žáka přesvědčit a poučit především na úrovni mentální, logikou a sílou intelektu a navíc i konkrétními činy a silou své autority. Nestačí mu jen víra, chce od svých učitelů důkazy a trpí tíživými pochybnostmi, nejsou-li mu poskytnuty. Stačí zde vzpomenout jednoho z Kristových učedníků, nevěřícího Tomáše , představujícího jakýsi Blíženecký archetyp - vždyť to byl právě on, kdo chtěl vkládat ruce do Mistrových ran, kdo požadoval hmatatelné důkazy o jeho božském původu... Ocitáme se na linii mezi Blíženci (manas, nižší mysl, povrchní intelekt) a Střelec (budhi, vyšší mysl, samostatný intelekt), na linii Poznání...Blíženci jsou vskutku ideálními žáky, v tom spočívá jejich nejpodstatnější poslání a role - role toho, kdo se ptá a vyžaduje odpovědi, kdo svými otázkami stimuluje učitele nejen k uspokojivým odpovědím, ale i k zázrakům, které by ilustrovaly jejich pravdivost. Typická Blíženecká skepse, či nedůvěra v iracionálno není tedy ničím jiným, než jakousi formou provokace - vždyť právě po takových žácích skuteční učitelé touží...Proto mějme trpělivost s neposednými Blíženci, kterým se marně pokoušíme předat své spirituelní zkušenosti - neodmítají ani tak obsah námi sdělovaného svědectví, jako spíše formu - jestliže nám nevěří, pak je to proto, že ani my sami nejsme dosti silní svým přesvědčením a nejsme schopni podat dostatečně výmluvné důkazy...

Mystérium Blíženců je mystériem
    dvojakosti,
    mystériem rozpolcenosti.

Představme si symbol znamení Blíženců jako most, po kterém se Blíženec, odsouzený k roli věčného prostředníka, božského listonoše, donašeče, či předavače zpráv, pohybuje z jednoho konce na druhý, ale nemá dost trpělivosti, aby mohl delší dobu spočinout na jednom z břehů a řádně tamější realitu prozkoumat... Tak vypadá i jeho život - věčné těkání ze strany na stranu, chaotické pobíhání mezi různými společenskými vrstvami , mezi různými informačními zdroji, zkrátka představme si opět onoho výše zmíněného motýlka, poletujícího z květu na květ.. Ano, neboť Blíženec není jen pasivním květem (ženou), je i aktivním hmyzem (mužem) a sám často ani neví,jakou roli vlastně hraje, z čehož často vyplývají i pochyby o sexuální orientaci, tolik typická pro všechna vzdušná znamení. Snad právě zde nalézáme kořen Blíženecké rozdvojenosti, která je jeho nejslabším, ale zároveň i nejsilnějším místem, neboť role prostředníka ho obdařuje kromě tíživé nestability i neobvyklou mentální pružností a přizpůsobivostí, která často má podobu empatie, tedy schopnosti ztotožnit se s druhou bytostí, stát se jí a zcela zapomenout na své vlastní zájmy a cíle. Zrozenci v Blížencích jsou vždy připraveni pomoci potřebnou informací, či drobnou službou, poskytnout potřebné kontakty. Role prostředníků však bohužel vede k jejich zneužívání - právě Blíženci jsou pro svou nestabilitu okolím nejčastěji stavěni do pozice tzv. děvčat pro všechno, či jakýchsi informačních robotů - sami však přitahují takové situace, neboť právě v informačních a komunikačních přístrojích mají velkou zálibu, tak velkou, že se s nimi často přímo či nepřímo ztotožňují. Připomeňme si opět, že jde o vzdušný živel, nejvíce vzdálený všemu pozemskému, takzvaně přirozenému - snad i nemoci Blíženců, či vzdušných znamení vůbec, pramení z toho, že nejsou schopni své tělo náležitě procítit, vnímají ho spíše jako přístroj, který se postupně opotřebovává... Tím spíše jsou však takto také vnímáni okolím... Jsou chvíle, kdy si zrozenec v Blížencích uvědomuje skutečnost svého zneužívání, smutnou skutečnost toho, kdo druhé mezi sebou spojuje, ale sám zůstává stranou, nicméně málokdy nalezne jinou cestu k partnerství se světem - vždyť jde o znamení dvojaké, toužící po kontaktu, třeba i za cenu ponížení vlastní důstojnosti...

Mystérium Blíženců je mystériem
    bratrů a sester,
    mystériem doplňování.

Jde o mystérium sourozenců, tedy bytostí zrozených jedněmi rodiči, stvořených jedním Bohem, přesto však často diametrálně svými schopnosti, či duchovním směřováním odlišnými. Sourozence si nijak nevybíráme (stejně jako si Blíženci nevybírají své kontakty), jsme s nimi prostě spojeni pevnou karmickou nití - snad právě proto dochází často k tomu, že jeden ze sourozenců je materialisticky a druhý naopak spirituálně či umělecky založen... Vždyť jsou jen dvěma polovinami, vzniknuvšími z jednoho těla a jejich úkolem je vzájemně se doplňovat a podporovat - jako dvě ruce...

Ano, v mikrokosmu lidského těla ovládají Blíženci právě ruce a navíc ještě plíce - opět tedy dvojakost, dalo by se přímo říci, že dvojakost na druhou... Ruce jsou nejpohyblivějšími tělesnými částmi a nejdokonalejšími nástroji, či přístroji - s jejich pomocí můžeme opravdu nejlépe pochopit a procítit mystérium Blíženců - mystérium jejich rozpolcenosti, jejich nezdolné poznávací aktivity a touhy osahat si celý svět a podat si sním ruce, seznámit se s ním... Pomocí prstů je možné si vše spočítat, pomocí gest rukou se, alespoň na povrchní úrovni domluvit. Je-li Blíženec sám, připadá si jako jedna ruka - proto hledá svého bratra a sestru, bytost zdánlivě stejnou, ve skutečnosti však také svými funkcemi rozdílnou a ideálně doplňující - vždyť skutečné mystérium rukou, jejich nejhlubší význam spočívá ve spojení dlaní - pouze tehdy se dva různí bratři obracejí tvářemi k sobě a vidí, že jsou jedním, pouze tehdy se začínáme modlit a vcházíme do kontaktu s všudypřítomným Bohem, spojujeme protiklady ...

Stejně tak i plíce jsou symbolem Jednoty a spojení - dech, dýchání je tím, co nás spojuje s vnějším světem, s pomocí dechu mizí protiklady mezi božským a lidským, mezi hmotou a Duchem, mezi mikro a makrokosmem, mezi vnějším a vnitřním, vyšším a nižším... Hluboký a pravidelný dech nás dostává do stavu plné harmonie - a právě Blíženci jsou plícemi světa, dýchají za nás, spojují nás mezi sebou jako dokonalé stroje, jim samotným však málokdy je dáno prožít skutečnou harmonii, spočinutí ve stavu božské Jednoty - vždyť nemají čas, pospíchají o dům dále, nemohou se zdržet...

Jako každý úděl, se kterým se smiřujeme, má tedy i úděl Blížence , úděl bezstarostného žáka darebáka, úděl přelétavého motýlka, své světlé i stinné stránky - pod maskou usměvavé bezstarostnosti se skrývá i smutek zmaru - vždyť velice krátké je období květu, období pozdního dětství a raného mládí,období rozhazování energie do všech stran a pokud nejsme schopni ho využít ke svému sjednocení, nalezení autoritativního a osvíceného učitele v sobě samých, zůstává pouhá nostalgická vzpomínka, mizející pod nánosem, prachu, pod nánosem zapomnění - právě v tom spočívá klíčové téma Blíženců a pro nás ostatní i inspirace k jejich probuzení...

Zahlcení ideologiemi, posedlost slepou vírou, zahlcení zvuky, informací, zahlcení potravou, zahlcení z nadvýroby hmoty - to vše charakterizuje pozvolna umírající éru Ryb... Poloslepé lidstvo, proplouvající oceánem reality, řízeno skupinovou intuicí, či radiovými vlnami shůry...Důvěřivá rybí hejna, ovládaná hesly, hnaná na smrt v zájmu ideologií lásky - lásky k Bohu, lásky k rodné zemi...Doba hrůzných totalitních systémů, zvrácených náboženských válek - dualismus, machinace, zneužití víry, schizofrenie...i to je téma Ryb, téma, naznačené v roce nula, před dvěma tisíci let...


Mystérium planet ve znamení Blíženců

Co Blíženec potřebuje?
Planeta vládnoucí (obývací pokoj)
MERKUR - příliv informací, změny, kontakty, seznamování, organizace...


Co Blíženec dává světu?
Planeta v exaltaci (pracovna)
PROZERPINA - třídění, analýza, zpracování informací, jejich oživení a transformace, alchymie kontaktů, propojování lidí a osudů...


Čeho se Blíženci nedostává?
Planety ve vyhnanství (komora)
JUPITER, NEPTUN - vyšší inteligence, autoritativnost, role učitele, nadřízeného, intuitivní vnímání, pochopení věcí jinak, než rozumem, jejich procítění...


Čeho se Blíženec nejvíce obává?
Planeta padající (sklep)
CHIRON - sjednocení protikladů, smíření, harmonie, trvalý partnerský vztah - zjištění, že všichni partneři jsou jen jeho odrazem...Pokud nejste příliš urážliví, tak se můžete podívat na "alternativní" charakteristiku Vašeho znamení. "Kdosi" mi takovou - možná trochu drsnou - "srandičku" poslal. ;-) Ale opravdu je to jen pro lidi, kteří si umí ze sebe udělat legraci!

Zpět na znamení zvěrokruhu
Začátek stránky

Valid HTML 4.0!