Pokud se Vám text čte špatně, můžete si nastavit světlé pozadí stránky

Zeměkoule

Znamení zvěrokruhu

Ryby (20. 2. - 20. 3.)Vládci tohoto znamení jsou Jupiter a Neptun.

Lidé narození ve znamení Ryby jsou velmi dobrotiví, citliví, přístupní dojmům, často disponují obrovskou dávkou empatie. Dokáží se vcítit a soucítit s ostatními. Jejich vlastní starosti se jim zdají malicherné a dokáží se zcela a beze zbytku obětovat pro druhé. Nedokáží být sami plně spokojeni, dokud vidí kolem sebe neštěstí druhých. Protože kolem sebe zákonitě vidí samé nešťastníky, nedokáží bezstarostně žít. Důsledkem tohoto stavu je jejich časté upadání do melancholie a pocitů méněcennosti.

Znak Ryb Povahu mají spíše hloubavou, do sebe uzavřenou. Žijí nejčastěji ve svém snovém světě, do kterého si málokoho pustí. Jejich vnitřní život je intenzivní a pevně věří v ideály. Nejvíce pak věří v člověka a jeho dobrotu. Mají intenzivní potřebu dívat se na svět růžovými brýlemi, i když dobře znají jeho temné stránky.

Pokud potřebujete půjčit peníze, pomoc v nouzi nebo laskavé naslouchání jděte za Rybami. Málo dbají o hmotné statky, peníze jsou pro ně pouze prostředkem pro přežití. V žádném případě pro ně nejsou smyslem života. Protože jejich základní instinkt jim velí pomáhat lidem málo dbají o svoji profesní kariéru a často raději ustupují těm dravějším z cesty.

Mají velké umělecké sklony, často jsou velmi talentovaní. Z jejich řad se rekrutují věhlasní umělci, především malíři a hudební skladatelé. Tíhnou k alternativním léčebným metodám.

Jejich tělesná konstituce je spíše slabá, proto jim hrozí nebezpečí plicních, krevních a nervových chorob. Velice je pro ně nebezpečné propadnutí alkoholu nebo omamným prostředkům.

Slavné osobnosti ve znamení Ryb:
Albert Einstein, Frederic Chopin, Victor Hugo, Michelangelo, Auguste Renoir, John Steinbeck, Elizabet Taylorová, Handel.


Aplikace Podívejte se na vlastnosti Ryb ve formě aplikace. Pokud můžete - doporučuji sound on - bude Vám k tomu hrát pěkná muzika -nebudete zklamáni! :-) (aplikace je zkomprimována Winzipem)

Další podobné aplikace jsou k dispozici na www.messagemates.com.

Tapetu (jako pozadí na Vaši pracovní plochu) s motivem znamení Ryb můžete najít zde.Znamení Ryb z trochu jiného pohledu:Živel: vodní
Kříž: mutuelní
Zóna: třetí
Kvadrant: stáří
Hemisféra: severní, východní


Mystérium Ryb je mystériem
    mystéria,
    mystériem konce...

Ano, nyní jsme skutečně u konce, náš kruh - Zvěrokruh se uzavírá...Existuje však skutečně začátek a konec kruhu, existuje vůbec nějaký konec? Víme jen, že existuje takzvaná smrt, kterou nazýváme odchodem. Odchodem kam? Je možné odejít z kruhu? Ocitáme se ve sféře Ryb, v posledním znamení poslední zóny, posledního kvadrantu , posledního kříže... Poslední stadium boje se smrtí, poslední stadium transformace... Mlčenlivé bytosti přeplněné tajemstvím smrti a umírání, ukryté v hlubinách vodstev, zalité obrovským množstvím vody, vody v posledním stadiu, vody v podobě moří a oceánů. Vždyť odchod ze života také bývá přirovnáván k rozpuštění v moři, v oceánu boží Lásky a Jednoty... Jestliže předcházející "hledači smyslu" , představitelé třetí zóny Střelce, Kozoroh a Vodnář se pokoušejí životní zkušenost uspořádat do jakýchsi pravidel, zákonů, najít v něm logiku a řád, pak Ryby už jen zalévají veškeré jejich snahy všerozpouštějící masou slané vody, kyselin a louhů... Veškeré přísné zákony, logické předpoklady, magická zakletí - to vše je rozpouštěno a zároveň konzervováno v moři nekonečné lásky - zde končí veškeré pokusy o vzpouru, vše se vrací na svá místa a zbývá jen jediný východ - smíření...

Mystérium Ryb je mystériem
    smíření,
    mystériem mlčení

Ano, snad právě ve smíření spočívá vítězství Ryb nad smrtí, symbolizovanou časem, smířením se smrtí je celý jejich život, kterým proplouvají - hladké a kluzké, těžko polapitelné, mlčící , pohroužené do svých záhadných stavů.. Lze vůbec srozumitelně vyjádřit zkušenost božského prožitku, lze vyjádřit zkušenost změněného stavu vědomí? Je možné hovořit o božském slovy? Oblíbené téma básníků a mystiků, téma třetího, mutuelního kříže - kříže těch, kdo nejintenzivněji prožívají přítomnost... Znamení Ryb završuje tento kříž - nemají už sílu s lehkostí rozhazovat slovy jako Blíženci, jsou vzdáleny kritičnosti Panny, tuší marnost pokusů Střelce o převýchovu světa...Jak však mohou předat své svědectví, jak realizovat svou misii, která spočívá právě ve svědectví o opuštění fyzického těla, svědectví o prožitcích odchodu, o prožitku smrti?

Mystérium Ryb je mystériem
    iluzorního vnímání

Zrozenci v Rybách jakoby se skutečně nacházeli jednou nohou už "tam" a druhou ještě "tady"... Pramálo dbají na malicherné a nicotné drobné nedostatky okolního světa, dalo by se říci, že je už nevnímají, že je prostě nevidí... Vždyť jejich obraz reality je mlhavý a rozmazaný, dalo by se říci, že přímo iluzorní, jak je typické pro představitele vodního živlu, jejich obraz reality je tím nejabstraktnějším - těžko můžeme vyžadovat dokonalé, do všech podrobností pečlivě propracované vyobrazení dané skutečnosti od toho, kdo z ní právě odchází - je málo pravděpodobné, že by si umírající chtěl udržet v paměti veškeré detaily svého uplynulého života... Před zakalenýma očima Ryb běží život jako film, v němž je realita zachycena v jakési zhuštěné, mnohem intenzivnější podobě. A je přece tak lákavé usednout do pohodlného křesla a nechat se unášet, bavit, či děsit ubíhajícím dějem, do kterého nijak nemusíme zasahovat...

Mystérium Ryb je mystériem
    duchovního kontaktu,
    mystériem spiritismu

Role médií a kontaktérů, role těch, kdo vyprávějí o tom, co viděném a slyšeném, role těch, kdo vnímají více, než jiní - i tak se dá využít tendence k pasivnímu sledování dějů... Vize a proroctví také mají podobu filmů, promítaných na rozšířené zorničky zřících... Nakolik můžeme film považovat za skutečnost, nakolik je třeba brát vážně informace ze záhrobí? Takové otázky si klademe jen tak dlouho, dokud nepřekonáme tolik pro lidské uvažování příznačný a tak těžko překonatelný dualismus... Za kontaktéra můžeme považovat i umělce, vytvářejícího umělé, přesto však existující světy, rozšiřujícího a obohacujícího životní prostředí své i těch, s nimiž souzní... Vskutku - skutečné je všechno, co jsme schopni vnímat, co se pokoušíme popsat a zachytit... Tématem třetího, mutuelního kříže je zneužívání - umělci, zneužití ideologickým diktátem, media, využívaná záhadnými silami, kontaktéři a spiritisté, postupně ztrácející svou individualitu... Rozpuštění ega může mít nejrůznější podoby, je-li vůbec nutné se ho plně vzdávat... Snad postačí očistit ho od nánosů nejrůznějších programů a iluzorních představ - ale kde najít na konci zimy sílu k jarnímu úklidu? A kam vlastně odklízet odpad, jsme-li už na smetišti? Zbývá jen přijmout vše tak, jak to je a hledat ve špíně a utrpení záblesky krásy a radosti...

Ano, Ryby jsou na odchodu, a přitom snad nejvíce doopravdy zde - vždyť Rybí zónou jsou chodidla, nejvnímavější zóna nohou, zóna přímého kontaktu se zemí. Nakolik jsme nyní vzdáleni od hlavy, od centra rozhodování a symbolu samostatnosti a individuality! Přesto i na chodidlech, stejně jako na dlaních rukou, je vyobrazena veškerá informace o naší jedinečnosti - stačí jen projevit k nim více vnímavosti... Ano, chodidla jsou snad nejvíce opomíjenou zónou, po většinu času ukrytá ve vězení bot a přesto se nalézající celou svou plochou v nejintenzivnějším, nejfyzičtějším propojení s realitou! Jejich poslání je zdánlivě prosté - být v kontaktu a vnímat... Skrze chodidla se zbavujeme veškeré negativní energie a bereme si od země pozitivní. Kráčíme-li po zemi, pak vlastně plujeme, stačí představit si svá dvě chodidla jako dvě Ryby, dvě strany jedné mince - nalevo spirituelní Východ a vpravo materialistický Západ jako dva světy, spojené jednou planetou, jedním tělem...

Mystérium Ryb je mystériem
    nanebevzetí,
    mystériem blaženosti.

Zrozenci v Rybách jakoby se vskutku mnohem častěji, než ostatní, nalézali v beztělesném stavu absolutního uvolnění a blažené odevzdanosti, ve sladkém stavu nanebevzetí... Častěji než jiní podléhají stavům božského vytržení a právě tehdy vnímají veškeré bytí jako dokonale celistvé a vzájemně propojené..Právě tehdy prožívají skutečnou Realitu a snad proto se často ocitají na okraji reality lidské, tzv. normální , snad proto jsou často považováni za šílené a nenormální...

Ano, opět se objevuje téma normality - extremálně střízlivá Panna i věčně opilé Ryby se nalézají na jedné linii, v podobné situaci psychicky nejzranitelnějších a nejlabilnějších znamení..Šílenství z prázdnoty rozumu, šílenstvím střízlivých, a šílenství blažených, šílenství z přeplněnosti...Jinové Ryby představují znamení snad ze všech nejvnímavější, nejintenzivněji prožívajícím plnost bytí, plnost prostoru, který je obklopuje - přitom jakoby neviděly nedostatky a prázdná místa , vše je pro ně naplněno vibracemi boží jsoucnosti, vše je svědectvím boží existence. Nač o Bohu kázat, nač se pokoušet o jeho popis a výzkum, nač s ním bojovat, či pokoušet se logicky dokazovat jeho existenci, nač ho napodobovat? Stačí prostě být s Ním a vnímat Ho prostřednictvím Jím stvořeného díla...

Mystérium Ryb je mystériem
    víry,
    mystériem naslouchání.

Ano, Ryby mají přirozený dar víry, dar důvěry, dar odevzdání se, dar naslouchání...Jestliže jejich zrak je zamlžen a zakalen, jestliže jejich řeč je nejasná a zmatená, o to více jsou pak rozšířeny smysly chuťové a sluchové - Ryby jsou tedy stvořeny k vychutnávání, Ryby jsou stvořeny k naslouchání...Nikoli však k naslouchání informacím, zprávám, příkazům, či instrukcím - Ryby jsou přede všemi vyznamenány možností vnímat nejjemnější vibrace boží lásky , naslouchat hudbě sfér...

Prožitek vnitřní hudby je vskutku prožitkem na vrcholu prožitků...Osvobození, uvolnění, spočinutí - ano, na konci je hudba! I pohřební průvod je doprovázen zvuky hudby, více či méně totožné s hudbou, která byla blízká zemřelému... Stejně tak jogín či mystik je v určitém stadiu svého rozvoje odměněn probuzením schopnosti naslouchat...

S jakou radostí nasloucháme nyní reprodukované relaxační hudbě, či autentickým nahrávkám přírodních zvuků! Ano, hudba, které nasloucháme dokonale vystihuje charakter daného období...Na přelomu éry Ryb a Vodnáře hudba směřuje stále více k jednoduchosti - ať jde o pokusy napodobit hudbu přírody, či strojové rytmy městské reality...Nasloucháme reprodukované hudbě přesto, že všude kolem nás i v nás zní symfonie nejrůznějších zvuků - jedna hudba přehlušuje druhou až nakonec splynou v jednu jedinou všeobjímající melodii ticha...Vždyť pouze tehdy, když zmlkneme, můžeme skutečně uslyšet! Mlčenlivost Ryb je tedy dalším svědectvím jejich přeplněnosti, zatímco upovídanost Panny vypovídá o toužebně vyčkávající prázdnotě...

Mystérium Ryb je mystériem
    zahlcení,
    mystériem plnosti.

Znamení Ryb bývá nazýváno "smetištěm Zvěrokruhu" - je jako skládka, na které se hromadí vše nepotřebné, vše, na co by ostatní nejraději zapomněli, vše, čeho se chtějí za každou cenu zbavit...Představme si tajemné a před zraky většiny smrtelníků ukryté mořské dno, pokryté potopenými koráby, zaplavená lidská sídliště, opuštěné smutné trosky a rozvaliny, truhlice s pohádkovými poklady, lastury fantastických tvarů a barev - právě tak vypadá vnitřní a často i vnější svět Ryb, přesně tak vypadá i naše Realita na sklonku Rybí éry - realita zahlcení, realita přeplněnosti, realita smetišť i pohádkových zámků, zahnívajících periferií i přepychových městských center... Zdánlivě rozporuplný, přesto však jediný svět...

Zahlcení ideologiemi, posedlost slepou vírou, zahlcení zvuky, informací, zahlcení potravou, zahlcení z nadvýroby hmoty - to vše charakterizuje pozvolna umírající éru Ryb... Poloslepé lidstvo, proplouvající oceánem reality, řízeno skupinovou intuicí, či radiovými vlnami shůry...Důvěřivá Rybí hejna, ovládaná hesly, hnaná na smrt v zájmu ideologií lásky - lásky k Bohu, lásky k rodné zemi...Doba hrůzných totalitních systémů, zvrácených náboženských válek - dualismus, machinace, zneužití víry, schizofrenie...i to je téma Ryb, téma, naznačené v roce nula, před dvěma tisíci let...

Mystérium Ryb je mystériem
    podvodu,
    mystériem mystifikace.

Dvě Ryby, pokoušející se plout různými směry a přesto spoutané linií horizontu - linií společné existence v jednom jediném světě...Vskutku šílenou, chaotickou a těžko pochopitelnou se nám jeví realita Rybí éry nyní, když stojíme jistě už alespoň jednou nohou v nové éře Vodnáře, v osvíceneckém věku...éra zahlcená zbytečnými slovy, marnými pokusy vystihnout podstatu Boha a spekulacemi s posmrtnou existencí....Náboženské instituce se transformují do podoby realitních kanceláří, hbitě využívajících strachu z nejistoty, strachu ze smrti a nabízejících ke koupi pozemky na "onom světě"... Šedé eminence, nenápadně skryté v zákulisí a obratně pohybující loutkami na scéně - i to jsou Ryby, jejichž zdánlivá slabost a poddajnost je mnohdy jen dokonalou mystifikací..Podvodníci, spekulanti, dobrodruzi ve velkém stylu, využívající naivní důvěry svých obětí - i takové role hrají, neboť na konci světa, ve chvílích všeobecné zkázy zdaleka ne všichni myslí na boží pomoc a spásu..Pohyblivý kříž vždy vypovídá o schopnosti hbitě využít dané situace, využít chaosu, zmatku, paniky - proto se nenechme zmást Rybí ospalostí, ve skutečnosti jsou vždy připraveny zareagovat na určité impulsy... Vždyť jsou to seveřané, využívající všeho stvořeného bez přílišných ohledů - i láska k Bohu se může stát prostředkem k obohacení. I éra Ryb bude možná jednou charakterizována jako jeden velký podvod, jako období těch nejfantastičtějších mystifikací...

Mystérium Ryb je mystériem
    bohémy,
    mystériem neformálního sebevyjádření.

Doba zahlcená idejemi, zahlcená hmotou, zahlcená zvuky...Představme si však rovněž koncertní sály posluchači, přeplněné oceánem hudby - vzpomeňme chvíle jednoty mezi hudebníky a posluchači, mezi těmi, kdo určují rytmus, a těmi, kdo se mu podřizují...Během éry Ryb vznikla snad nejgeniálnější hudební díla - právě tehdy se materializovaly mimořádně obdařené bytosti schopné předat ostatním své vnitřní vibrace ...i za cenu nesmírného utrpení, kterému byly díky přecitlivělosti a zranitelnosti vystaveny...

Ano, vskutku prazvláštní existence, typy a podivíni se rodí ve znamení Ryb, ve znamení předurčeném k umírání...Snad právě pro onu příznačnou slabost, snad právě proto, že se od nich jako od vysloužilých starců už nečeká nic konkrétního, stávají se z nich ti, kdo bývají společností odkládáni do ústraní psychiatrických léčeben, či cejchováni razítkem nežádoucí normality...Narkomani, alkoholici, blázni a blouznivci, snílci a snivci, šílenci, mystici, básníci, hudebníci - jedním slovem "bohéma", tedy ti, kdo "rozmlouvají s Bohem" zvukomalebnou řečí umělců..Ti, kdo jsou často veřejně odsuzováni, zatracováni, vyhazováni ze slušné společnosti a nakonec, často až posmrtně znovu vyzdvihováni na podstavec všeobecného obdivu stejně tak, jako si ze smetiště čas od času někdo odnáší skvostný předmět...

Mystérium Ryb je mystériem
    užívání,
    mystériem vychutnávání.

Ryby patří mezi znamení nejplodnější a zpravidla netrpí, na rozdíl od neplodné Panny, materiálním nedostatkem. Vždyť i peníze vnímají pouze jako vodu, která skrze ně protéká - nemají tendenci je příliš dlouho v sobě zadržovat a snad právě proto mají vždy přesně tolik, kolik jsou schopny v sobě udržet, kolik jsou schopny pozřít...

Umírající Ryby jsou těmi nejlepšími učiteli života, vychutnávajícími každé sousto, každý doušek ...Vždyť právě tehdy, cítíme-li reálně blízkost smrti, jsme schopni žít naplno. Právě během období Ryb, v předjaří jsme přeplněni touhou po jaru, po novém životě a dokážeme s rozkoší vychutnávat první sluneční dny - doteky slunce vnímáme úplně jinak, než v letním období Panny, období hojnosti, které si nevážíme...Ano, Ryby už nemají tendenci vybírat si a přebírat - vše, co je obklopuje, je pro ně užitečné a jedlé, vše je hodno obdivu, vše je přijímáno a chápáno...Nadbytečná váha, otravy a alergie by měly nabádat k větší pečlivosti a opatrnosti při výběru čehokoliv - je však tolik těžké vybírat, když vše splývá v jediný celek...Snad jedině rozvinutá intuice může napomoci zvolit správnou variantu - nicméně není to nakonec stejně jedno? To si Ryby říkají dost často - zdánlivá bezvýchodnost života je pak ideální omluvou pro jejich slabosti...

Mystérium Ryb je mystériem
    adaptace,
    mystériem životního prostředí,
    mystériem závislosti.

Ano, i oceán jednoty má své dno, má i svou hladinu a zlatý střed mezi nimi. Ryby jsou jakožto znamení jinové, pasivní, zcela ponořeny do prožitku svého bytí - avšak zároveň i nesvobodné, zcela závislé na určitém prostředí, určitých podmínkách..."Jako Ryba ve voděť, říkáme často a máme tím na mysli prožitek maximálního pohodlí. Voda však zdaleka ne vždy bývá čistá - zvláště pak v naší době. Vzpomeňme nyní Rybího souseda a předchůdce Vodnáře - anděla, rozlévajícího živou a mrtvou vodu - vodu pro Ryby...Ano, stejně jako Beran Býku, Blíženci Raku, Lev Panně, Váhy Štíru a Střelec Kozorohu, vytváří a určuje Vodnář prostředí, ve kterém jsou Ryby nuceny žít a pak jen zpovzdálí sleduje, kterak si vychutnávají vodu živou a zároveň se otravují vodou mrtvou...Vždyť i to je téma současné doby - téma životního prostředí, v plné míře otráveného následky vodnářských experimentů...A přesto žijeme, a přesto plujeme...Stejně jako pasivní Ryby se přizpůsobujeme a adaptujeme, zvykáme si na jedy, stáváme se závislými na tom, co nás otravuje...I v tom spočívá skrytá síla Ryb - absence strachu o zdraví, absence ulpívání na fyzickém těle...schopnosti transmutace...

Prostředí, ve kterém se rodíme, ve kterém žijeme, bychom mohli skutečně přirovnat k vodnímu zdroji...Je to špinavá louže, nehybná, stojatá voda bažin, či bystrá říčka, nadšeně se deroucí kupředu ke vzdáleným mořím a oceánům? Je tam teplo a pohodlno, anebo chladno a nevlídno? Dokážeme vůbec využít výhod svého prostředí, místa, v němž žijeme? Nakolik nám skutečně vyhovuje okolní realita a nakolik se jí necháme pasivně otravovat? Jsme schopni vytvořit si své světy, anebo jen pasivně sledujeme filmy a televizní pořady, otupující naší představivost? Je možné i při sledování filmu udržet bdělost, je možné ovlivňovat a měnit děj podle svých přání? Je možné probudit se ve snu?

Sledujeme -li skutečně bděle danou současnost, obklopující nás skutečnost, pak se i dozvídáme "o tom, co bude potom" - není snad mystériem Ryb mystériem mystéria, mystériem záhad a tajemství? Jsme ve dvanáctém znamení a klíč k rozluštění záhady je stále k dispozici, stačí jen vzít ho, odemknout a vstoupit do třinácté komnaty, vstoupit do věčnosti...

Mystérium Ryb je mystériem
    návratu,
    mystériem spočinutí.

Ano, po dlouhém putování, pobývání v těle, či v tělech nastává okamžik návratu, okamžik přechodu z těla Budhova do těla atmatického - okamžik návratu k sobě, návratu k Bohu, návratu do země, návratu domů....Po období, naplněném strachem, napětím z extremálních emocionálních prožitků, po období složitých tragikomických karmických her, nastává nyní čas odpočinku, dovolená u moře, naslouchání všeobjímajícím a nekonečně vábivým vlnám jeho hudby...Až tady se můžeme skutečně zbavit toho, co nás tíží, až zde ve stadiu Ryb nastává skutečné osvobození od všeho, s čím tolik bojoval předcházející Vodnář...Skutečně jde však o osvobození definitivní? Jak dlouho však vydržíme pouze naslouchat hudbě? Jaká bude první myšlenka, první vibrace neklidu, která nás vyruší z božského vytržení? Snad pocit nudy, prázdnoty, kterou nedokážeme zaplnit? Snad soucit s těmi, kdo zde nemohou být s námi?

Mystérium Ryb je mystériem
    karmických dluhů,
    mystériem soucitu,
    mystériem oběti.

Náš kruh se uzavírá - návrat k Bohu, návrat do země, i návrat do těla jsou vlastně jedním procesem, jedním mystériem....Neúprosný mechanismus karmy zaplétá znovu do svých kol všechny, kdo nenašli dost sil otočit klíčem...I plné uvědomění si neexistence karmy, neexistence dluhů, závazků a povinností můžeme dosáhnout pouze díky velmi dobré karmě...Ano, buď máme karmu, anebo lásku - jen láska může volně proudit, bez omezení a zábran...Dluh transformující se v soucit, soucit, transformující se v oběť, oběť dalšího zrození, dalšího návratu...

Vracíme se z dovolené u moře do vězení měst, nahá těla znovu oblékáme do tísnících oděvů, jak umínění Berani se vrháme do rušného každodenního bytí - znovu, znovu, znovu...Jaké jsou pocity po návratu? Pokoušíme se popsat krásu moře, ukazujeme fotografie - ale vše vyznívá plytce a povrchně...Snad je skutečně lepší mlčet a udržet pocit moře v sobě co nejdéle...stejně jako mlčí zrozenci v Rybách ....Mlčí, aby mohli zpívat, aby svou přítomností vytvářeli atmosféru všudypřítomného moře - moře zahlcujícího, moře všeobjímajícího, ale i moře - akvária, ze kterého se díváme na nekonečný prostor za jeho stěnami...


Pokud nejste příliš urážliví, tak se můžete podívat na "alternativní" charakteristiku Vašeho znamení. "Kdosi" mi takovou - možná trochu drsnou - "srandičku" poslal. ;-) Ale opravdu je to jen pro lidi, kteří si umí ze sebe udělat legraci!

Zpět na znamení zvěrokruhu
Začátek stránky

Valid HTML 4.0!